INSTRUCTIUNI din 24 noiembrie 2004

de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private

EMITENT:     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

             MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.151 din 6 decembrie 2004

 

    I. Prevederi cu caracter general

 

    1. Bursele prevazute de Legea nr. 376/2004 privind bursele private se pot acorda persoanelor fizice romane: elevi, studenti, doctoranzi sau celor care urmeaza un program de pregatire postuniversitara intr-o institutie de invatamant acreditata, din tara sau din strainatate.

    2.1. Bursa se acorda in baza unui contract incheiat intre o persoana juridica de drept privat sau o persoana fizica si beneficiar, dintre cei mentionati la pct. 1.

    2.2. Contractul se semneaza, in calitate de parti, de catre beneficiar sau, in functie de varsta, de beneficiar, cu acordul scris al reprezentantului sau legal, si de catre reprezentantul legal al persoanei juridice de drept privat sau de catre persoana fizica ce ofera bursa.

    2.3. Beneficiarul bursei private are obligatia sa prezinte contractul, in vederea avizarii, la institutia sau la unitatea de invatamant in care studiaza, care va specifica nivelul si forma de invatamant urmate, precizand durata normala a studiilor, precum si anul de studiu in care se afla beneficiarul bursei.

    2.4. Institutia sau unitatea de invatamant are obligatia de a prezenta, semestrial sau trimestrial, informatii privind situatia scolara a beneficiarului bursei, la cererea persoanei fizice sau a persoanei juridice care acorda bursa.

    3.1. Clauzele contractului de bursa se stabilesc de catre parti, cu respectarea modelului de contract prevazut in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni.

    3.2. Bursa privata nu poate fi acordata rudelor sau afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv.

    3.3. Pe perioada acordarii bursei private se interzice beneficiarului sa lucreze pentru cel care acorda bursa sau pentru alta persoana juridica ori fizica desemnata de acesta.

    4.1. Bursa prevazuta la pct. 1 poate fi acordata pe intreaga durata a studiilor sau pe o perioada mai scurta, stabilita prin contract de catre parti.

    4.2. Cuantumul bursei private se stabileste la incheierea contractului si trebuie sa acopere cel putin masa, cazarea si cheltuielile de intretinere, fara a se situa sub nivelul salariului minim pe economie. Acest cuantum se poate modifica ulterior incheierii cotractului numai prin act aditional la acesta.

    4.3. Bursa se poate suspenda pe perioadele in care beneficiarul ei nu indeplineste clauzele, stabilite prin contract.

    4.4. Beneficiarul bursei se poate obliga prin contract ca, dupa terminarea studiilor liceale, postliceale, universitare, postuniversitare sau de doctorat, pe parcursul carora a primit bursa, sa lucreze prin angajare, pe o anumita perioada prevazuta in contract, pentru persoana juridica sau fizica ce acorda bursa privata, dar numai pe un post corespunzator studiilor absolvite.

    4.5. Beneficiarul bursei se obliga prin angajament de plata sa restituie sumele primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflatie, in caz de nerespectare a obligatiilor asumate prin contract. Angajamentul de plata este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele instructiuni si constituie anexa la contract.

    4.6. In cazul restituirii sumelor reprezentand burse private potrivit pct. 4.5, persoana fizica care a acordat bursa are obligatia de a instiinta organul fiscal competent in vederea returnarii sumelor respective cu care s-a redus impozitul datorat, iar persoana juridica va recalcula impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal respectiv.

 

    II. Prevederi cu caracter financiar

 

    A. In cazul contribuabililor persoane juridice

    1. Intra sub incidenta art. 6 alin. 1 din Legea nr. 376/2004 persoanele juridice romane de drept privat, precum si persoanele juridice straine care sunt obligate la plata impozitului pe profit potrivit titlului II "Impozit pe profit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

    2. La calculul profitului impozabil, cheltuielile inregistrate in contabilitate in baza contractului prin care se acorda bursa privata si a documentelor justificative de plata a acesteia sunt cheltuieli nedeductibile. Din punct de vedere fiscal, valoarea acesteia se scade din impozitul pe profit datorat daca reprezinta cumulativ 3 la mie din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat, calculat inainte de aceasta deducere.

    3. Scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand bursa privata se efectueaza lunar, trimestrial sau anual, potrivit metodologiei de calcul al impozitului pe profit, astfel incat la finele anului acestea sa se incadreze in prevederile legii.

    Aceasta se inregistreaza in contabilitate prin articolul contabil:

    6582 "Donatii si subventii acordate"/analitic distinct = 462 "Creditori diversi"

    4. Exemplu de calcul privind scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand bursa privata:

    Un contribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract cu un student, prin care ii acorda o bursa privata anuala de 60.000.000 lei, respectiv de 5.000.000 lei lunar.

    La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, acesta prezinta urmatoarele date financiare:

 

*T*

    Venituri din vanzarea marfurilor       = 1.000.000.000 lei

    Venituri din activitati diverse        =     2.000.000 lei

                                             ------------------

                                             1.002.000.000 lei

    Cheltuieli privind marfurile           =   750.000.000 lei

    Cheltuieli cu personalul               =    20.000.000 lei

    Alte cheltuieli de exploatare          =    90.000.000 lei

                                             ------------------

      din care: 15.000.000 lei bursa           860.000.000 lei

*ST*

    Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005

    Profitul impozabil = 1.002.000.000 - 860.000.000 + 15.000.000 = 157.000.000 lei.

    Impozitul pe profit inainte de scaderea bursei private este de 157.000.000 x 19% = 29.830.000 lei.

    Avand in vedere conditiile de deducere prevazute la art. 6 din Legea nr. 376/2004, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

    - 3 la mie din cifra de afaceri reprezinta 3.006.000 lei;

    - 20% din impozitul pe profit inainte de deducerea bursei private reprezinta 5.966.000 lei.

    Suma de scazut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei.

    Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de 29.830.000 - 3.006.000 = 26.824.000 lei.

 

    B. In cazul contribuabililor persoane fizice

    1. In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 376/2004, pot efectua cheltuieli cu bursele private contribuabilii care realizeaza venituri supuse procedurii de globalizare, respectiv: venituri din activitati independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor potrivit titlului III "Impozitul pe venit" din Legea nr. 571/2003. De aceste prevederi beneficiaza si contribuabilii care realizeaza numai una dintre categoriile de venit enumerate mai sus.

    2. Persoanele fizice care desfasoara activitati independente pot efectua cheltuieli cu burse private, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 376/2004, sume care, cumulate, dupa caz, cu celelalte cheltuieli de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, sunt deductibile plafonat in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform art. 49 alin. (6) din Legea nr. 571/2003.

    3.1. Contribuabilii pentru care angajatorul are obligatia sa efectueze regularizarea anuala a impozitului pe veniturile din salarii vor instiinta angajatorul in perioada 1-15 ianuarie ca a efectuat cheltuieli cu bursa privata in baza unui contract si solicita restituirea cheltuielilor cu bursa privata.

    3.2. Acesti salariati pot solicita restituirea acestor cheltuieli cu bursa privata in limita sumei reprezentand 1% din impozitul pe venitul anual datorat, prin cerere scrisa catre angajator, insotita de copii de pe documentele justificative de plata si contract.

    3.3. Daca suma inscrisa in cerere catre angajator privind cheltuiala efectuata cu bursa privata, cumulata cu suma dispusa a se vira catre entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, depaseste plafonul de 1% din impozitul datorat pe venitul anual din salarii, atunci suma totala luata in calcul de angajator este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate cu bursa privata.

    4.1. Contribuabilii care au obligatia sa depuna declaratia de venit global si au efectuat cheltuieli cu bursele private in baza contractului incheiat intre parti completeaza elementele necesare privind aceste cheltuieli in rubricile corespunzatoare din declaratia de venit global, la care anexeaza o copie a contractului si a documentelor justificative de plata catre persoana fizica beneficiara.

    4.2. In declaratia de venit global se inscriu toate cheltuielile efectuate in cursul anului cu bursele private, ce urmeaza a fi recuperate din impozitul anual datorat in limita sumei reprezentand 1% din impozitul pe venitul anual datorat.

    4.3. Daca suma inscrisa in declaratia de venit global privind bursa privata, cumulata cu suma dispusa a se vira catre entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, depaseste plafonul de 1% din impozitul pe venitul anual datorat, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate cu bursa privata.

    5.1. Contractele privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse vor fi prezentate in original si in copie la organul fiscal sau la angajator, dupa caz, pastrand copiile acestora.

    5.2. In cazul in care declaratia de venit global se transmite prin posta catre organul fiscal, atunci aceasta va fi insotita de copia contractului incheiat intre parti privind bursa privata si de pe documentele justificative de plata.

    6. Documentul justificativ de plata a bursei private in cazul platitorilor persoane fizice poate fi si un inscris intre acesta si beneficiarul bursei si va cuprinde obligatoriu si elementele de identificare a partilor din contract: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, suma si data platii.

    7. Neprezentarea documentelor necesare luarii in calcul a cheltuielilor privind bursele private in conditiile Legii nr. 376/2004 si ale Legii nr. 571/2003 pana la termenul de depunere a declaratiei de venit global atrage pierderea dreptului conferit de lege.

 

 

    ANEXA 1

    -------

la instructiuni

---------------

 

                       CONTRACT Nr. ...../......

 

    I. Partile contractului

 

    Art. 1. - Prezentul contract se incheie intre:

    1. Persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, cu atributele lor de identificare:

    2. Domnul/Doamna/Domnisoara ............., elev(a)/student(a)/masterand(a)/doctorand(a) in anul ...., in anul universitar/scolar ....... la ......, invatamant de zi/seral/i.d.d., nascut/nascuta in anul ...., luna ..., ziua ..., in localitatea ........., fiul/fiica lui ........ si al/a ......, cetatean roman, cu domiciliul in Romania, str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judetul/sectorul ..., cod postal ...., telefon ....., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .... nr. ....., eliberat/eliberata de ...... la data de ....... .

 

    II. Obiectul contractului

    Art. 2. - Obiectul prezentului contract il constituie acordarea unei burse private in conditiile Legii nr. 376/2004 si ale instructiunilor de aplicare a acesteia.

 

    III. Termenul contractului

    Art. 3. - Prezentul contract se incheie pentru un termen de .........., incepand cu data prezentului contract.

 

    IV. Obligatiile partilor

    Art. 4. - Persoana fizica sau persoana juridica de drept privat se obliga sa asigure finantarea bursei in cuantum de ...... lunar, pe o perioada de ...... luni, incepand cu luna ....... anul ..... .

    Art. 5. - Beneficiarul se obliga sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

    a) cu privire la studii: ..... (se stabilesc de comun acord intre partile contractului);

    b) sa profeseze, prin angajare, pentru o perioada de ......., in specialitatea pentru care s-a pregatit, pe un post corespunzator studiilor absolvite, la persoana fizica sau la persoana juridica de drept privat care acorda bursa privata;

    c) sa restituie in termen de 3 luni de la notificare, in baza prezentului contract si a  angajamentului asumat, sumele primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflatie, pentru neexecutare totala sau partiala a obligatiilor;

    d) sa prezinte prezentul contract spre avizare unitatii sau institutiei de invatamant la care studiaza.

    Prezentul contract se incheie in 4 exemplare, unul pentru persoana fizica sau persoana juridica de drept privat care acorda bursa, unul pentru beneficiarul bursei, unul pentru institutia sau unitatea de invatamant unde acesta din urma studiaza si unul pentru organul fiscal care efectueaza deducerea fiscala.

 

 

    ANEXA 2

    -------

la instructiuni

---------------

 

                            ANGAJAMENT

 

                 Anexa la Contractul nr. ...../.....

 

    Subsemnatul ........., nascut in anul ...., luna ..., ziua ..., in localitatea ........, fiul/fiica lui ....... si al/a ....., cetatean roman cu domiciliul stabil in Romania, localitatea ........, str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul .., cod postal ......, telefon ...., posesor al B.I./C.I. seria .... nr. ...., eliberat de Politia ....... la data de ..... .

    In temeiul art. 5 lit. c) din Contractul nr. ..../...., ma angajez sa restitui sumele primite cu titlu de bursa in baza art. 2 din contractul mentionat, indexate cu indicele de inflatie, in termen de 3 luni de la data la care am primit notificarea persoanei juridice de drept privat sau a persoanei fizice care a acordat bursa.

 

 

               Data                         Beneficiarul bursei,

           .............                  .........................

 

                             -----------